Adaptacje

Na czym polega adaptacja projektu gotowego?

Adaptacja projektu polega na przystosowaniu zakupionego projektu do wymogów prawa budowlanego, związanych z jego lokalizacją na wybranej działce oraz do indywidualnych potrzeb Inwestora. Wybór osoby adaptującej zależy wyłącznie od Inwestora, ale musi posiadać ona odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów. Projektant/architekt dokonujący adaptacji projektu gotowego powinien opracować projekt zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Następnie musi dokonać niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i sposobu ich izolacji.

Dostosowanie projektu do Twoich potrzeb:

Każdy projekt gotowy jest chroniony prawem autorskim, ale w dokumentacji określony jest zakres zmian, których można dokonywać bez pisemnej zgody autora. Zgodę można uzyskać u autora projektu.

Zmiany „istotne i nieistotne” w projekcie

Do zmian „nieistotnych” zaliczyć można min.: zmianę wielkości i usytuowania okien i drzwi, zmianę układu ścian działowych (lub ich likwidację), zmianę materiałów wykończeniowych i wymianę niektórych materiałów na inne o takich samych parametrach (np. bloczków betonu komórkowego na pustaki ceramiczne o tym samym wymiarze lub wełny mineralnej na styropian). Jednak zmiana materiału, która prowadzi do zmiany grubości ścian, powoduje już konieczność innego rozwiązania niektórych detali, np. w partii cokołowej. Zmiana ściany jednowarstwowej na dwu- lub trójwarstwową (i odwrotnie) zwykle wymaga gruntownego przeprojektowania ścian, fundamentów i stropów oraz zmiany sposobu oparcia konstrukcji dachowej. Zmiany „istotne” wiążące się ze znacznymi kosztami wykonania rozwiązań zamiennych to przede wszystkim zmiany w konstrukcji budynku, na przykład przekształcenie domu parterowego, w którym nie przewidziano stropu, na dom parterowy z użytkowym poddaszem, zmiana wymiarów domu powodująca konieczność zmiany konstrukcji dachu lub zmiana technologii z murowej na szkieletową.

Poniżej orientacyjny cennik zmian, które wykonujemy w projekcie gotowym:

 • doprojektowanie piwnicy do projektu domu jednorodzinnego – 1000,-zł
 • likwidacja piwnicy – 500,- zł
 • doprojektowanie poddasza (bez ingerencji w konstrukcję dachu) – 1000,- zł
 • doprojektowanie ściany kolankowej – 400,- zł
 • zmiana technologii realizacji stropów – 1000,- zł
 • doprojektowanie lub likwidacja (przeprojektowanie) komina lub kominka (brak   ingerenci w konstrukcję dachu) – 300,- zł
 • doprojektowanie/ przesunięcie lub likwidacja jednego okna – 100,- zł
 • przeprojektowanie fundamentów – 500,- zł

Zmiany w projektach z naszej pracowni wykonujemy z 50% rabatem Nasza pracownia wykonała szereg adaptacji na terenie całej Polski w różnych strefach klimatycznych i przy ekstremalnie różnych warunkach gruntowych. Posiadamy 25 – letnie doświadczenie i wyspecjalizowaną kadrę inżynierską. Zakres adaptacji gotowego projektu:

 • sprawdzenie zgodności projektu typowego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • zaopiniowanie projektu gotowego oraz przejęcie obowiązków głównego projektanta (art.20 Prawa Budowlanego),
 • dołączenie wymaganych przez właściwe urzędy i dostarczonych przez inwestora – opinii, jak również uzgodnień, oświadczeń i warunków technicznych przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw: energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków (wykaz dokumentów w złączeniu),
 • dołączenie stosownych uprawnień oraz wpisów do izby zawodowej,
 • sporządzenie informacji BIOZ
 • dołączenie oświadczenia o zgodności projektu z przepisami i normami,
  • wykonanie projektu zagospodarowania działki w formie opisowej i rysunkowej, na aktualnej mapie do celów projektowych. W projekcie zagospodarowania terenu zaprojektujemy:
  • ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtką (schematy)
  • miejsce na śmietnik,
  • wykonamy zestawienie powierzchni utwardzonych i terenów zielonych oraz dodatkowo:
  • wrysujemy zjazd/ wjazd na posesję celem uzyskania decyzji lokalizacyjnej zjazdu
  • przygotujemy zagospodarowanie terenu na potrzeby „odrolnienia”
 • Wykonanie obliczeń charakterystyki energetycznej adaptowanego budynku zgodnie z lokalną strefą klimatyczną i usytuowaniem względem stron świata, oraz obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię i analiza ekonomiczno – ekologiczna zastosowanego sposobu ogrzewania budynku.

Termin realizacji to 7 dni roboczych od momentu otrzymania kompletu dokumentów.

Poza w/w elementami wykonujemy:

 • na oryginalnym projekcie gotowym nanosimy planowane zmiany,
 • na życzenie sprawujemy nadzór autorski,
 • wykonujemy projekty garaży, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wiele innych czynności, a które mogą Państwu pomóc w szybkim uzyskaniu pozwolenia na budowę,

Cena za adaptację projektu domu jest dla wszystkich projektów taka sama i wynosi: 1800,- zł Cena zawiera podatek VAT

Opłaty towarzyszące:

Nasza oferta nie uwzględnia opłat administracyjnych pozyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wypisu wyrysu z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych kosztów usług geodezyjnych oraz geotechnicznych. Dodatkowo powinieneś liczyć się z dodatkowymi kosztami takimi jak:

 • wykonanie projektu przyłącza– od 500 zł- do 1000,-zł/ sztuka
 • przygotowanie dokumentacji ZUDP– 500 zł
 • dostosowanie projektu szamba, oczyszczalni ścieków lub studni do indywidualnych wymagań inwestora – 300 zł
 • wykonanie i dostosowanie projektu zbiornika deszczówki – 300 zł

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę:

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę z reguły trwa dwa miesiące, dlatego jeżeli planujesz rozpocząć budowę swojego domu zacznij działać z wyprzedzeniem. Poniżej przedstawiamy 4 podstawowe kroki aby uzyskać pozwolenie na budowę domu.

1 ETAP: Plan miejscowy lub decyzja o warunkach zabudowy

Pierwszym etapem na drodze do zdobycia pozwolenia na budowę jest wizyta w wydziale architektury Urzędu Gminy, gdzie trzeba sprawdzić czy nasza działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy plan jest uchwalony występujemy o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania. Jeżeli planu nie ma występujemy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy należy złożyć wniosek (we właściwym urzędzie gminy). Wniosek taki powinien zawierać:

 • mapę do celów projektowych z wkreśloną granicą terenu objętego wnioskiem,
 • szkice/ rysunki określające funkcję i sposób zagospodarowania terenu,
 • należy określić charakterystyczne dane zabudowy (powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, wysokość zabudowy, kąt dachu, ilość kondygnacji, ilość miejsc parkingowych- garaży itd.),
 • należy określić wielkości i sposób zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej oraz sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • opisać charakterystyczne parametry techniczne inwestycji,
 • określić dane właścicieli działek sąsiednich oraz innych, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć ich interes prawny bądź uciążliwych mogących pogorszyć stan środowiska,

Dane wpisywane do wniosku mają charakter jedynie orientacyjny. Polegają one na opisaniu, co chcemy zrealizować, dlatego nie potrzeba załączać projektu budowlanego ani koncepcji zabudowy. Urząd wydając decyzję określa jednak wiążąco, co będzie można na danej nieruchomości zrealizować i właśnie w oparciu o te dane powstanie projekt budowlany.

2 ETAP: Wybór projektu na podstawie wytycznych z warunków zabudowy i zebranie wszystkich dokumentów formalno - prawnych

Etap drugi dotyczy wykonania projektu architektoniczno – budowlanego zgodnego z decyzją o warunkach zabudowy / planu miejscowego lub wykonanie adaptacji projektu. Na tym etapie należy uzyskać wszystkie dokumenty formalno- prawne, a które posłużą nam uzyskać pozwolenie na budowę – dokumenty te to:

 • mapa do celów projektowych w skali 1:500
 • wypis z planu miejscowego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • opinia gestora sieci o możliwości podłączenia się do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowo – kanalizacyjnej, deszczowej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • decyzja lokalizacyjna zjazdu z drogi na działkę
 • decyzja odrolnienia gruntów

3 ETAP: Pozwolenie na budowę

Na tym etapie składamy wniosek o pozwolenie na budowę w skład, którego wchodzi:

 • projekt budowlany (4 egzemplarze) wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami, oraz dołączamy:
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Projekt budowlany powinien zawierać plan zagospodarowania działki wykonanej na aktualnej mapie do celów projektowych oraz projekt architektoniczno – budowlany wraz z dokumentami formalno-prawnymi. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje właściwy organ architektoniczno-budowlany (właściwy ze względu na położenie działki) na podstawie wniosku Inwestora. Czas rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę przez urząd wynosi ustawowo maksymalnie 65 dni.

4 ETAP: Rozpoczęcie prac budowlanych

Po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzja staje się prawomocna po 14 dniach od daty jej wydania) Inwestor zobowiązany jest zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przystąpieniu do prac budowlanych w terminie, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

I wreszcie możemy wbić pierwszą łopatę w ziemię i rozpocząć prace budowlane.

O Nas

Większość projektów domów jednorodzinnych, które oferuję jako gotowe do sprzedaży są efektem siedmiokrotnego uczestnictwa w konkursach Muratora na „Dom dostępny” Projekty te cieszą się powodzeniem ze względu na swoje walory estetyczne przy niskim koszcie... czytaj więcej

Kontakt

 • Projekty Domów Konrad Matuszewski
 • Pasłęcka 17, 60-454 Poznań
 • +48 601 727 731
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dojazd

Adaptacja Projektu

Na czym polega adaptacja projektu gotowego? Adaptacja projektu polega na przystosowaniu zakupionego projektu do wymogów prawa budowlanego, związanych z jego lokalizacją na wybranej działce oraz... czytaj więcej

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych RODO – poniżej zawarliśmy informacje w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest firma Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski Pasłęcka 17, 60-454 Poznań +48 601 727 731.

Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem zleconego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 1. w celu przygotowania oferty handlowej oraz aktywacji usług,
 2. w celu realizacji zawartej z Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski umowy bądź złożonego zamówienia na usługi świadczone przez Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski.
 3. w celu marketingu produktów i usług Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Przetwarzanie przez Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski pozyskanych od Państwa danych osobowych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności.

Przekazanie danych osobowych oraz zawarcie umów z Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski jest równoznaczne z pozwoleniem na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski tych danych w zakresie określonym w poniższej informacji oraz jest warunkiem świadczenia usług przez Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych tj Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do wyznaczonej przez nas osoby kontaktowej ze strony Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski: adres e-mail: konradmatuszewski@op.pl / adres pocztowy: Pracownia Architektoniczna Konrad Matuszewski, Pasłęcka 17, 60-454 Poznań, +48 601 727 731.

Zgadzam się